• Bidang Pengajian Islam
  • Bidang Teknologi Maklumat & Komunikasi
  • Bidang Pengajian Pengurusan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab Dan Tamadun Islam : KR11294


TAHUKAH ANDA ??
Bahasa Arab adalah Bahasa Mukjizat dan bahasa pertuturan Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan Bahasa Arab adalah sangat penting untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran dan doa-doa yang sering kita baca setiap hari, bahkan ia merupakan fardhu kifayah ke atas semua umat Islam.

Kerajaan amat mementingkan Bahasa Arab dan menggalakkan rakyat mempelajari Bahasa Arab. Justeru, graduan yang mahir dalam Bahasa Arab amat diperlukan bagi memenuhi kerjaya dalam bidang pendidikan.

Bahasa kedua terbesar penggunaannya ialah Bahasa Arab. Pengetahuan tentang Bahasa Arab kini amat penting kerana penggunaannya yang bersifat global.

PROSPEK MENYAMBUNG PENGAJIAN
Graduan berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di IPTA/IPTS seluruh negara seperti :
- Universiti Putra Malaysia (UPM)
- Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
- Universiti Kebangsaan malaysia (UKM)
- Universiti Islam Antarabangsa malaysia (UIAM)
- Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
- Universiti Utama Malaysia (UUM)
- Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS)
- Kolej Universiti Insaniah (KUIN)
- IAIN Ar-Raniry Acheh
- IAIN Sumatera Utara, Medan
- Universiti-universiti Timur Tengah

PELUANG KERJAYA
Graduan boleh menceburi kerjaya dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, penyiaran, perniagaan, penerbitan, penterjemahan dan pentadbiran.

Mereka yang menguasai dengan baik bidang berkaitan Tamadun Islam akan mempunyai nilai tambah kerana berpeluang untuk melibatkan diri dalam kerjaya berkaitan bidang sejarah Tamadun Islam.


SYARAT KEMASUKAN
1- Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kredit
2- Lulus BAHASA MELAYU/ BAHASA MALAYSIA peringkat SPM
3- KEUTAMAAN kepada pelajar yang memiliki Siijl Menengah Agama (SMA) ATAU;
4- Kelulusan lain yang setara dengannya dan diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
Nota : Kursus intensif Bahasa Arab akan dikendalikan oleh KIPSAS kepada siswa/siswi yang tidak mempunyai kelulusan Bahasa Arab di peringkat SPM

SENARAI KURSUS
- Bahasa Kebangsaan A/B
- Pengajian Malaysia
- Pengajian Islam
- Tahfiz I & II
- Halaqah dan Usrah I & II
- Akidah Islam
- Fiqh Ibadah
- Bahasa Arab I & II
- Bahasa Inggeris I & II
- Pengenalan Komputer & Aplikasi
- Ko-Kurikulum I & II
- Al-Nahw al-Tatbiqiy I & II
- Al-Sarf al-Tatbiqiy
- Al-Tarjamah
- Fan al-Ilqa'
- Tahlil al-Nusus
- Kitabat al-Maqal
- Al-Balaghah
- Dirasat al-Nusus al-Adabiyyah
- Masadir al-Lughah wa al-Adab
- Fiqh al-Lughah wa al-Ma’ajim al-Arabiyyah
- Oral Communication
- Academic Writing
- Fiqh Sirah 
- Tamadun Islam 
- Tamadun Islam Zaman Khulafa’ al-Rashidin dan Umayyah
- Tamadun Islam Zaman Abbasiyyah
- Kebudayaan Islam
- Pembangunan Islam di Malaysia
- Tamadun Islam Zaman Uthmaniyyah
- Tamadun Islam di Asia Tenggara
- Gerakan Islah dan Tajdid  
- Dunia Islam Zaman Moden  
- Sumbangan Tamadun Islam Terhadap Peradaban Dunia
- Metodologi Penyelidikan
- Latihan Industri / Kertas Projek

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah Dan Pengurusan : KR11295TAHUKAH ANDA??
Kegiatan dakwah masa kini telah memasuki era moden seiring dengan perkembangan pesat dunia teknologi komunikasi dan komputer. TEKNODAIE merujuk kepada pendakwah masa kini yang memanfaatkan Internet, laman web, blog, laman sosial, teknologi rangkaian disamping memaksimakan metod-metod tradisional dalam kegiatan dakwah.

Peluang kerjaya bidang dakwah yang sangat luas jika mempunyai 'value-added' seperti kemahiran berbahasa Inggeris dan Arab, pengucapan awam, kemahiran komputer dan teknikal, kemahiran mengendalikan peralatan audio-visual, serta kemahiran kepimpinan.

Peluang kerjaya di institusi agama seperti Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti, Pusat Kutipan Zakat, Tabung Haji, JAKIM, IKIM, PERKIM, Kor Agama Angkatan Tentera.Peluang kerjaya juga di syarikat-syarikat korporat, institusi kewangan, industri makanan, agensi-agensi kerajaan.

AKTIVITI-AKTIVITI PELAJAR
- Ekspedisi Dakwah
- Khidmat Masyarakat
- Amali Dakwah
- Hari Keluarga
- Seminar, Bengkel, Simposium
- Makan Malam Pelajar Cemerlang

SYARAT KEMASUKAN

1- Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kredit
2- Lulus BAHASA MELAYU/ BAHASA MALAYSIA peringkat SPM
3- KEUTAMAAN kepada pelajar yang memiliki Siijl Menengah Agama (SMA) ATAU;
4- Kelulusan lain yang setara dengannya dan diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

PELUANG MELANJUTKAN PENGAJIAN
- Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, UM
- Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM
- Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM
- Jabatan Dakwah, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM
- Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
- Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, Acheh, Indonesia

SENARAI KURSUS
- Bahasa Kebangsaan A/B
- Pengajian Malaysia
- Pengajian Islam
- Tahfiz I & II
- Halaqah dan Usrah I & II
- Akidah Islam
- Fiqh Ibadah
- Bahasa Arab I & II
- Bahasa Inggeris I & II
- Pengenalan Komputer & Aplikasi
- Ko-Kurikulum I & II
- Pemikiran Kritis Dan Kreatif
- Akhlak & Tasawuf
- Sirah Rasul
- Pengantar Sistem Undang –Undang Di Malaysia
- Asas Pengurusan
- Institusi Kekeluargaan Islam
- Al-Arabyh li al-Da'wah I & II
- Pengantar Qiraat & Hafazan I & II
- Pemikiran Islam
- Pengantar dan Metodologi Dakwah
- Prinsip & Amalan Pengurusan
- Prinsip Komunikasi
- Metodologi Penyelidikan
- Al-Firaq Al-Islamiyyah
- Islam  dan Ideologi Semasa
- Pengucapan Awam
- Statistik Untuk Pengurusan
- Tokoh-Tokoh Dakwah
- Media Dakwah
- Pembangunan Minda Dakwah
- Ulum Al-Quran & Al-Hadith
- Amali Dakwah
- Pengurusan sumber Manusia
- Pemasaran dan Pengurusan Dakwah
- Perbandingan Agama
- Kaunseling
- Gerakan Dakwah Masyarakat Muslim
- Pengurusan Kewangan
- Latihan Industri / Kertas Projek

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Dan Undang-Undang : KR11296


SYARAT KEMASUKAN
1- Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kredit
2- Lulus BAHASA MELAYU/ BAHASA MALAYSIA peringkat SPM
3- KEUTAMAAN kepada pelajar yang memiliki Siijl Menengah Agama (SMA) ATAU;
4- Kelulusan lain yang setara dengannya dan diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

PELUANG MELANJUTKAN PENGAJIAN
Diploma ini membuka peluang kepada pelajar untuk menlanjutkan pengajian dalam bidang Undang-Undang Sivil dan Syariah serta bidang-bidang pengajian lain di USIM, UKM, UIAM, UPM, UPSI, UUM, KUIS, UiTM, UMS, UNIMAS, UNISZA, KUIN, IAIN Ar-Raniry Acheh, IAIN Sumatera Utara Medan, universiti-universiti Timur Tengah

PELUANG KERJAYA
Graduan diploma ini menjadi rebutan di institusi seperti Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil, Firma Guaman, Amanah Raya Berhad, Syarikat Takaful dan Insuran, Pusat Kutipan Zakat, Jabatan Wakaf, Tabung Haji, Bank-Bank, KWSP, Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri, Pejabat Agama Islam Daerah, Guru J-QAF, Guru KAFA, Syarikat-syarikat Swasta

SENARAI KURSUS
- Bahasa Kebangsaan A/B
- Pengajian Malaysia
- Pengajian Islam
- Tahfiz I & II
- Halaqah dan Usrah I & II
- Akidah Islam
- Fiqh Ibadah
- Bahasa Arab I & II
- Bahasa Inggeris I & II
- Pengenalan Komputer & Aplikasi
- Ko-Kurikulum I & II
- Kaedah Fiqh
- Pengantar Fiqh Islam
- Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia
- Fiqh Semasa
- Ayat & Hadis Ahkam
- Fiqh Muamalat
- Usul Fiqh
- Pentadbiran Harta Orang Islam
- Ulum Al-Quran & Ulum Hadis
- Siyasah Syariyyah
- Sistem Kehakiman Islam
- Kaunseling Islam dan Guaman Syar`ie
- Undang-undang Prosedur Mal dan Jenayah Syariah
- Al-Arabiyyah Li Al-Syariah I & II
- Pengantar Sistem Undang-undang Malaysia
- Undang-undang Tort Perbandingan
- Undang-undang Kontrak Perbandingan
- Undang-undang Perlembagaan dan Pentadbiran Perbandingan
- Undang-undang Jenayah Perbandingan
- Undang-undang Probet dan Pewarisan
- Undang-undang Keluarga Perbandingan
- Undang-undang Syarikat dan Perkongsian
- Undang-undang Keterangan Perbandingan
- Undang-undang Acara Sivil dan Jenayah
- Bahasa Inggeris III
- Bahasa Inggeris IV
- English for Law
- Kertas Projek
- Metodologi Penyelidikan

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Pengurusan Muamalat : KA9215

TAHUKAH ANDA??
Muamalat merupakan bidang ekonomi Islam yang luas merangkumi bidang kewangan Islam, perbankan Islam, pelaburan Islam, industri makanan halal, insuran Islam dan sebagainya.

Institusi Perbankan Islam telah menjadi pilihan utama masyarakat seluruh dunia. Bank-bank Islam dari negara asing sudah mula bertapak di Malaysia.

Perkembangan sistem kewangan Islam yang komprehensif serta semakin liberal dan bersepadu dengan sistem kewangan antarabangsa, Malaysia berada pada kedudukan terbaik untuk muncul sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa.

Institusi insuran Islam dan takaful sudah setanding dengan institusi insuran konvensional dan menjadi pilihan umat Islam mahupun bukan Islam

Ar-Rahnu merupakan institusi pajak gadai berteraskan Islam. Skim ini dapat membanteras elemen riba, diskriminasi, penindasan dan manipulasi.

Kepentingan industri makanan halal sudah mula membuka mata pengusaha makanan dan masyarakat umum dengan sokongan penguatkuasaan akta berkaitan logo halal serta sokogan pasaran.

PELUANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

Diploma ini membuka peluang kepada pelajar untuk menlanjutkan pengajian dalam bidang Undang-Undang Sivil dan Syariah serta bidang-bidang pengajian lain di USIM, UKM, UIAM, UPM, UPSI, UUM, KUIS, UiTM, UMS, UNIMAS, UNISZA, KUIN, IAIN Ar-Raniry Acheh, IAIN Sumatera Utara Medan, universiti-universiti Timur Tengah

SYARAT KEMASUKAN
1- Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kredit
2- Lulus BAHASA MELAYU/ BAHASA MALAYSIA peringkat SPM
3- KEUTAMAAN kepada pelajar yang memiliki Siijl Menengah Agama (SMA) ATAU;
4- Kelulusan lain yang setara dengannya dan diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

SENARAI KURSUS
- Bahasa Kebangsaan A/B
- Pengajian Malaysia
- Pengajian Islam
- Tahfiz I & II
- Halaqah dan Usrah I & II
- Akidah Islam
- Fiqh Ibadah
- Bahasa Arab I & II
- Bahasa Inggeris I & II
- Pengenalan Komputer & Aplikasi
- Ko-Kurikulum I & II
- Kaedah Fiqh
- Siyasah Shariyyah
- Fiqh Muamalat
- Usul Fiqh
- Fiqh Muamalat Semasa
-
Ayat dan Hadis Ahkam
- Ahwal Syakhsiyyah
- Pentadbiran Harta Orang Islam
- Pengurusan Zakat
-
Undang-undang Kontrak Perbandingan
- Ekonomi Islam
- Sistem Kewangan Islam
-
Prinsip dan Amalan Takaful
- Prinsip Pengurusan Kewangan
-
Pasaran Wang dan Modal Islam
- E-Dagang
- Keusahawanan Islam
- Undang-undang Syarikat
- Perakaunan Muamalat
- Pengurusan Islam
- Pemasaran Islam
- Metodologi Penyelidikan
- Latihan Industri / Kertas Projek

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Pengajian Media Islam : KA9214

TAHUKAH ANDA ??
Di pasaran media cetak, terdapat pelbagai majalah Islam berbahasa Melayu diterbitkan untuk manfaat orang ramai, contohnya Majalah i, Dewan Agama dan Falsafah, Al-Islam, Visi dan Majalah Solusi.

JAKIM memainkan peranan utama menggerakkan usaha teknodakwah melalui Bahagian Media yang ditubuhkannya. Pada awal 2009, aktiviti cawangan Radio MEP telah bertambah dengan wujudnyasaluran Radio JAKIM iaitu Salam FM yang beroperasi dari konti Asyik FM di Wisma Radio Angkasapuri dengan frekuensi 91.1 FM

Siaran radio Islam pertama iaitu IKIM.fm ditubuhkan pada Julai 2001 yang berkembang pesat sehingga beroperasi menggunakan teknologi digital sepenuhnya serta menyediakan perkhidmatan radio atas talian (streaming radio). IKIM.fm beroperasi 24 jam sehari dan boleh didengari lebih daripada 100 buah negara seluruh dunia.

Pada Oktober 2007, Astro telah memperkenalkan rangkaian TV khas dinamakan Astro Oasis pada saluran 106 yang didedikasikan khusus kepada cara hidup orang Melayu dengan program-program bernilai keislaman.

TV Al-Hijrah yang dikendalikan oleh Al-Hijrah Media Corporation adalah sebuah stesyen TV Islam terbaharu. Ia merealisasikan penerbitan kandungan dalam pelbagai platform media berdasarkan ajaran Islam dan kandungan yang bernilai universal.

Di peringkat global, agensi berita-berita barat seperti CNN, BBC, Bloomberg, Reuters dan sebagainya yang sering melaporkan berita bersifat berat sebelah, telah mula diimbangi dan disaingi dengan hebat oleh agensi-agensi berita milik negara-negara Islam seperti Al-Jazeera, Fars, MENA, Ahlul Bayt dan ABNA.

PROSPEK MELANJUTKAN PENGAJIAN
- Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, UM
- Jabatan Pengajian dakwah & Kepimpinan, UKM
- Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM
- Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM
- Pusat Pengajian Komunikasi, USIM
- Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM
- Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, UKM
- Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Ar-Raniry, Acheh
- Fakultas Dakwah, IAIN Sumatera Utara, Medan

SYARAT KEMASUKAN
1- Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kredit
2- Lulus BAHASA MELAYU/ BAHASA MALAYSIA peringkat SPM
3- KEUTAMAAN kepada pelajar yang memiliki Siijl Menengah Agama (SMA) ATAU;
4- Kelulusan lain yang setara dengannya dan diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

SENARAI KURSUS
- Bahasa Kebangsaan A/B
- Pengajian Malaysia
- Pengajian Islam
- Tahfiz I & II
- Halaqah dan Usrah I & II
- Akidah Islam
- Fiqh Ibadah
- Bahasa Arab I & II
- Bahasa Inggeris I & II
- Pengenalan Komputer & Aplikasi
- Ko-Kurikulum I & II
- Pengenalan & Konsep Asas Media
- Pengantar Komunikasi
- Media Baru
- Pengenalan & Etika Kewartawanan
- Pengenalan & Konsep Asas Radio
- Prinsip Penyiaran
- Prinsip Periklanan
- Kajian Khalayak
- Media Dakwah
- Pengucapan Awam
- Penulisan Kreatif
- Perhubungan Awam
- Sumber Media Islam
- Kajian Televisyen
- Media & Gerakan Dakwah Islamiyyah
- Media & Pembangunan Sosial
- Penerbitan Dakwah Media Cetak
- Pengurusan Media Islam
- Metodologi Penyelidikan
- Tokoh Media Dakwah
- Latihan Industri / Kertas Projek

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Bahasa Arab Komunikasi : KA9216TAHUKAH ANDA ??
Bahasa Arab adalah Bahasa Mukjizat dan bahasa pertuturan Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan Bahasa Arab adalah sangat penting untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran dan doa-doa yang sering kita baca setiap hari, bahkan ia merupakan fardhu kifayah ke atas semua umat Islam.

Kerajaan amat mementingkan Bahasa Arab dan menggalakkan rakyat mempelajari Bahasa Arab. Justeru, graduan yang mahir dalam Bahasa Arab amat diperlukan bagi memenuhi kerjaya dalam bidang pendidikan.

Bahasa kedua terbesar penggunaannya ialah Bahasa Arab. Pengetahuan tentang Bahasa Arab kini amat penting kerana penggunaannya yang bersifat global.

PROSPEK MENYAMBUNG PENGAJIAN
Graduan berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di IPTA/IPTS seluruh negara seperti :
- Universiti Putra Malaysia (UPM)
- Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
- Universiti Kebangsaan malaysia (UKM)
- Universiti Islam Antarabangsa malaysia (UIAM)
- Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
- Universiti Utama Malaysia (UUM)
- Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS)
- Kolej Universiti Insaniah (KUIN)
- IAIN Ar-Raniry Acheh
- IAIN Sumatera Utara, Medan
- Universiti-universiti Timur Tengah

PELUANG KEJAYA
Graduan berpeluang untuk memasuki pasaran kerja dalam bidang pelancongan, penterjemahan, penyiaran, penerbitan, perniagaan, pendidikan atau bidang-bidang lain yang bersesuaian.

SYARAT KEMASUKAN
1- Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kredit
2- Lulus BAHASA MELAYU/ BAHASA MALAYSIA peringkat SPM
3- Lulus BAHASA ARAB peringkat SPM
3- KEUTAMAAN kepada pelajar yang memiliki Siijl Menengah Agama (SMA) ATAU;
4- Kelulusan lain yang setara dengannya dan diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
Nota : Kursus intensif Bahasa Arab akan dikendalikan oleh KIPSAS kepada siswa/siswi yang tidak mempunyai kelulusan Bahasa Arab di peringkat SPM

SENARAI KURSUS
- Bahasa Kebangsaan A/B
- Pengajian Malaysia
- Pengajian Islam
- Tahfiz I & II
- Halaqah dan Usrah I & II
- Akidah Islam
- Fiqh Ibadah
- Bahasa Arab I & II
- Bahasa Inggeris I & II
- Pengenalan Komputer & Aplikasi
- Ko-Kurikulum I & II
- al-Nahw al-Tatbiqiy I & II
- al-Sarf al-Tatbiqiy
- al-Tarjamah
- al-Arabiyyah al-Ijtima'iyyah wa al-Thaqafiyyah
- al-Arabiyyah al-Tarbawiyyah
- al-Arabiyyah al-Siyahiyyah
- al-Arabiyyah al -Sihhiyyah wa al-Riyadhiyyah
- al-Arabiyyah al-Idariyyah wa al-Iqtisadiyyah
- al-Arabiyyah li al-Ulum wa al-Teknolojiya
- al-Arabiyyah li al-Mihnah
- al-Arabiyyah al-Siyasiyyah
- Fan al-Ilqa'
- Tahlil al-Nusus
- Asalib al-Arabiyyah al-Tawasuliyyah
- Kitabat al-Maqal
- Pengantar Komunikasi
- Teknologi Komunikasi
- Oral Communication
- Penulisan Rencana
- Metodologi Penyelidikan
- Latihan Industri / Kertas Projek

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Pembangunan Perisian (Internet Dan Multimedia) : KP/JPS(KR11683)SINOPSIS
Program ini menawarkan pembelajaran IT yang lebih menfokuskan kepada elemen-elemen multimedia dan Internet. Pelajar dilatih untuk membina pakej-pakej multimedia seperti montaj yang menggabungkan kemahiran animasi dan bunyi. Selain itu pelajar juga dilatih untuk membina dan membangunkan sistem
samaada berbentuk online atau stand-alone. Pada akhir semester pengajian, pelajar diwajibkan untuk menjalani latihan industri untuk mendedahkan pelajar ke alam pekerjaan sebenar.

CIRI-CIRI UNIK
Program ini menggabungkan sekali aspek ukhrawi dan pembinaan insan menerusi subjek-subjek asas Islam, Bahasa Arab dan Al-Quran. Disamping itu, aspek pembinaan sahsiah Islami menerusi subjek Halaqah dan Usrah serta aktiviti ko-kurikulum wajib seperti Wataniah, Tae Kwan Do, Persatuan Bulan Sabit Merah, Briged Bomba dan Penyelamat serta Kelab Kembara. Aktiviti lain seperti sekolah angkat, pengisian dan tazkirah di masjid KIPSAS dan aktiviti lain yang sesuai untuk membina sahsiah, kekuatan dan keyakinan diri pelajar.

PELUANG MELANJUTKAN PENGAJIAN
Graduan mempunyai peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah pertama dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat di Universiti awam dan swasta.

BIDANG KERJAYA
o Penolong Pegawai Sistem Maklumat
o Pereka Grafik
o Perekacipta animasi dan sistem
o Pengaturcara
o Pereka Laman Web
o Juruanalisa Sistem
o Usahawan

SENARAI KURSUS

KURSUS MAJOR
KURSUS WAJIB KOLEJ
KURSUS WAJIB MQA

Matematik Diskrit
Pengenalan Teknologi Maklumat
Prinsip Pengaturcaraan
Pengarangan Multimedia
Sistem Komputer
Rekacipta Laman Web
Pengaturcaraan Visual Basic
Rangkaian Dan Komunikasi Data
Penyuntingan Audio, Visual & Animasi
Pangkalan Data
Kemahiran Komunikasi
Pengaturcaraan JAVA 1
Pengaturcaraan JAVA 2
Statistik Asas
Kejuruteraan Perisian
Rekabentuk Antara Muka Manusia Komputer
Pengaturcaraan Web 1
Pengaturcaraan Web 2 (PHP)
Keselamatan Komputer
Pembangunan Projek Multimedia
Pembangunan Usahawan ICT
Pembangunan Perisian Aplikasi
Teknologi Maklumat & Masyarakat
English At The Workplace
Latihan Industri / Praktikal

Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Tahfiz
Fiqh Ibadah
Aqidah Islam
Halaqah & Usrah

Bahasa Kebangsaan A/B
Pengajian Malaysia
Pengajian Islam

KELAYAKAN MASUK
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional(SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk matapelajaran Matematik atau kelayakan- kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Bagi pelajar yang mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); kemasukan dengan SKM tahap 3 dengan 1 kepujian (Matematik).

>>MOHON DIPLOMA INI<<

[Kembali ke ATAS]

Diploma Teknologi Maklumat & Rangkaian : KP/JPS(KR10580)

RINGKASAN KURSUS
Program ini menawarkan pembelajaran khusus dalam bidang Rangkaian dan Komunikasi. Pelajar dilatih untuk membangunkan sistem rangkaian berskala sederhana atau menyelenggara sesuatu rangkaian semasa (sedia ada). Selain daripada itu, pelajar juga berkemahiran dalam pemasangan, penyelenggaraan dan pengurusan sistem komputer khususnya dalam persekitaran terangkai. Kini teknologi telekomunikasi dan rangkaian sedang berkembang dengan pesat, yang memerlukan tenaga mahir dalam bidang ini amat diperlukan
.

CIRI-CIRI UNIK
Program ini menggabungkan sekali aspek ukhrawi dan pembinaan insan menerusi subjek-subjek asas Islam, Bahasa Arab dan Al-Quran. Disamping itu, aspek pembinaan sahsiah Islami menerusi subjek Halaqah dan Usrah serta aktiviti ko-kurikulum wajib seperti Wataniah, Tae Kwan Do, Persatuan Bulan Sabit Merah, Briged Bomba dan Penyelamat serta Kelab Kembara. Aktiviti lain seperti sekolah angkat, pengisian dan tazkirah di masjid KIPSAS dan aktiviti lain yang sesuai untuk membina sahsiah, kekuatan dan keyakinan diri pelajar.

PELUANG MELANJUTKAN PENGAJIAN
Graduan mempunyai peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah pertama dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat di Universiti awam dan swasta.


BIDANG KERJAYA
o Penolong Pegawai Sistem Maklumat
o Pengurus Rangkaian
o Pentadbir Sistem Rangkaian
o Perekabentuk Sistem Rangkaian
o Juruanalisa Rangkaian
o Juruteknik Sistem Komputer
o Pengaturcara
o Usahawan
KURSUS MAJOR
KURSUS WAJIB KOLEJ
KURSUS WAJIB MQA

Pengenalan Teknologi Maklumat
Prinsip Pengaturcaraan
Asas Kalkulus
Pengaturcaraan Visual Basic
Pengenalan Matematik Diskrit
Sistem Komputer
Pengenalan Rangkaian
Pengenalan Sistem Pengendalian
Komunikasi Data
Konsep Pangkalan Data
Pengaturcaraan JAVA 1
English At The Workplace
Pengenalan Statistik Dan Kebarangkalian
Pengaturcaraan JAVA 2
Analisis Dan Reka Bentuk Rangkaian
Metodologi Pembangunan Perisian
Keusahawanan ICT
Pengenalan Dan Implementasi E-Perniagaan
Asas Pengurusan Rangkaian
Keselamatan Maklumat Dan Rangkaian
Pengaturcaraan Rangkaian
Teknologi Maklumat Dan Masyarakat
Latihan Industri / Praktikal

Bahasa Inggeris
Bahasa Arab
Tahfiz
Fiqh Ibadah
Aqidah Islam
Halaqah & Usrah

Bahasa Kebangsaan A/B
Pengajian Malaysia
Pengajian Islam

KELAYAKAN MASUK
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional(SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk matapelajaran Matematik atau kelayakan- kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Bagi pelajar yang mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); kemasukan dengan SKM tahap 3 dengan 1 kepujian (Matematik).

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Perakaunan : KP(JPS)/(KR6623)

SINOPSIS
Diploma Perakaunan yang ditawarkan oleh Sekolah Pengajian Pengurusan KIPSAS telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan menunjukkan kemahiran dalam bidang perakaunan. Bidang perakaunan, yang juga diiktiraf sebagai bidang profesional di Malaysia, memerlukan tenaga kerja separa mahir sebagaimana yang dirancang untuk dihasilkan oleh KIPSAS dalam memastikan pentadbiran organisasi dapat dijalankan dengan efisyen, serta rekod kewangan dikendalikan dengan tepat dan telus. Ini bersesuaian ke arah membentuk negara Malaysia yang mengamalkan urustadbir korporat yang baik dan beretika.

KEUNIKAN
Keunikan KIPSAS di dalam menerapkan aspek duniawi, ukhrawi dan pembinaan insan telah memberi satu nilai tambah kepada pelajar dalam bidang Perakaunan KIPSAS. Menerusi subjek asas Pengetahuan Islam, Al-Quran, Bahasa Arab serta Halaqah dan Usrah, pembentukan modal intelektual dimantapkan dengan aktiviti ko-kurikulum seperti Wataniah, Tae Kwan Do, Persatuan Bulan Sabit Merah dan pelbagai lagi berupaya melahirkan graduan Perakaunan yang bersahsiah dan beretika profesional.

KELEBIHAN
• Diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan telah diakreditasi oleh MQA.
• Kurikulum dibentuk oleh panel penggubal yang terdiri daripada pakar (ahli akademik IPTA, badan profesional dan industri).
• Penekanan kepada teori dan praktikaliti dalam bidang perakaunan.
• Pendedahan kepada aplikasi perisian perakaunan terkini seperti UBS dan Excel.
• Pengajaran dan pembelajaran dalam dwibahasa (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris).
• Penerapan nilai Islam, etika dan profesionalisme dalam bidang perakaunan.
• Penekanan terhadap pembangunan sahsiah.

SENARAI KURSUS
• Prinsip Pengurusan
• Kaedah Statistik dan Penyelidikan
• Makroekonomi
• Aplikasi Teknologi Maklumat
• Prinsip Perakaunan Kewangan I, II & III
• Undang-Undang Komersil
• Mikroekonomi
• Prinsip Pengurusan Kewangan
• Fiqh Muamalat
• Prinsip Pemasaran
• Matematik Perniagaan
• Business Communication
• Perakaunan Kos
• Undang-undang Syarikat
• Perakaunan Syarikat I & II
• Percukaian Perseorangan
• Perakaunan Pengurusan
• Perakaunan Berkomputer
• Percukaian Syarikat
• Audit
• Latihan Industri

TEMPOH PENGAJIAN
3 Tahun (6 Semester)

KELAYAKAN MASUK
• Lulus SPM dengan 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran
• Lulus mata pelajaran Matematik
• Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM

PROSPEK KERJAYA
Penolong Pegawai di sektor awam, Penolong Akauntan, Penolong Auditor, Pembantu Perunding Kewangan Korporat, Pembantu Pegawai Kredit, Pembantu Perunding Cukai, Pembantu Perunding Zakat, Usahawan

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Kewangan Dan Perbankan : KP(JPS)/(KR6624)

SINOPSIS
Diploma Kewangan dan Perbankan yang ditawarkan oleh Sekolah Pengajian Pengurusan KIPSAS telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan menunjukkan kemahiran dalam bidang kewangan dan perbankan. Sektor kewangan dan perbankan di Malaysia yang semakin kukuh dan menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia berikutan permodalan dan kualiti aset yang mantap berupaya menjana lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia.

KEUNIKAN
Keunikan KIPSAS di dalam menerapkan aspek duniawi, ukhrawi dan pembinaan insan telah memberi satu nilai tambah kepada pelajar dalam bidang Kewangan dan Perbankan KIPSAS. Menerusi subjek asas Pengetahuan Islam, Al-Quran, Bahasa Arab serta Halaqah dan Usrah, pembentukan modal intelektual dimantapkan dengan aktiviti ko-kurikulum seperti Wataniah, Tae Kwan Do, Persatuan Bulan Sabit Merah dan pelbagai lagi berupaya melahirkan graduan Kewangan dan Perbankan yang bersahsiah dan beretika profesional.

KELEBIHAN
• Diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan telah diakreditasi oleh MQA.
• Kurikulum dibentuk oleh panel penggubal yang terdiri daripada pakar (ahli akademik IPTA dan industri).
• Penekanan kepada teori dan praktikaliti dalam bidang kewangan dan perbankan.
• Mencakupi dua bidang yang penting di dalam pembangunan ekonomi Malaysia, iaitu kewangan dan perbankan.
• Pengajaran dan pembelajaran dalam dwibahasa (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris).
• Penerapan nilai Islam, etika dan profesionalisme dalam bidang kewangan dan perbankan.
• Penekanan terhadap pembangunan sahsiah.

SENARAI KURSUS
• Prinsip Pengurusan
• Kaedah Statistik dan Penyelidikan
• Makroekonomi
• Aplikasi Teknologi Maklumat
• Prinsip Perakaunan Kewangan I & II
• Undang-Undang Komersil
• Mikroekonomi
• Prinsip Pengurusan Kewangan
• Fiqh Muamalat
• Prinsip Pemasaran
• Matematik Perniagaan
• Business Communication
• Sistem Kewangan Islam
• Pasaran dan Institusi Kewangan
• Undang-undang Perbankan
• Perkhidmatan Kewangan Khusus
• Operasi Perbankan
• Perakaunan Untuk Pengurusan
• Perbankan Antarabangsa
• Penilaian dan Pengurusan Pinjaman
• Analisis Pelaburan
• Prinsip Ekonomi Islam
• Latihan Industri

TEMPOH PENGAJIAN

3 tahun (6 Semester)

KELAYAKAN MASUK
• Lulus SPM dengan 3 kredit/ kepujian atau sijil yang setara
• Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM

PROSPEK KERJAYA
Penolong Pegawai Bank, Penolong Pegawai Kewangan, Penolong Pegawai Pelaburan, Remisier, Usahawan, Penolong Pegawai di Jabatan Kerajaan

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Pengajian Perniagaan : KP(JPS)/(KA9218)

SINOPSIS
Diploma Pengajian Perniagaan yang ditawarkan oleh Sekolah Pengajian Pengurusan KIPSAS telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan menunjukkan kemahiran dalam asas pentadbiran perniagaan. Sesuai dengan galakan Kerajaan dalam membangunkan sektor swasta, graduan Pengajian Perniagaan KIPSAS berupaya merancakkan pertumbuhan Industri Mikro, Kecil dan Sederhana dan menambah peluang pekerjaan melalui galakan penglibatan dalam bidang keusahawanan serta kemahiran aspek pengurusan.

KEUNIKAN
Keunikan KIPSAS di dalam menerapkan aspek duniawi, ukhrawi dan pembinaan insan telah memberi satu nilai tambah kepada pelajar dalam bidang Perniagaan di KIPSAS. Menerusi subjek asas Pengetahuan Islam, Al-Quran, Bahasa Arab, Halaqah dan Usrah serta Etika Perniagaan, pembentukan modal intelektual dimantapkan dengan aktiviti ko-kurikulum seperti Wataniah, Tae Kwan Do, Persatuan Bulan Sabit Merah dan pelbagai lagi berupaya melahirkan graduan Pengajian Perniagaan yang bersahsiah dan beretika profesional.

KELEBIHAN
• Diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan telah diakreditasi oleh MQA.
• Kurikulum dibentuk oleh panel penggubal yang terdiri daripada pakar (ahli akademik IPTA dan industri).
• Penekanan kepada teori dan praktikaliti dalam bidang perniagaan.
• Menekankan kepada pembangunan sifat keusahawanan yang profesional dalam diri pelajar.
• Pengajaran dan pembelajaran dalam dwibahasa (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris).
• Penerapan nilai Islam, etika dan profesionalisme dalam pengajian perniagaan.
• Penekanan terhadap pembangunan sahsiah.

SENARAI KURSUS
• Prinsip Pengurusan
• Kaedah Statistik dan Penyelidikan
• Makroekonomi
• Aplikasi Teknologi Maklumat
• Prinsip Perakaunan Kewangan I & II
• Undang-Undang Komersil
• Mikroekonomi
• Prinsip Pengurusan Kewangan
• Fiqh Muamalat
• Prinsip Pemasaran
• Matematik Perniagaan
• Business Communication
• Gelagat Organisasi
• Etika Perniagaan
• Sistem Maklumat Pengurusan
• Perakaunan Untuk Pengurusan
• Pengurusan Operasi
• Perlakuan Pengguna
• Keusahawanan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Perniagaan Antarabangsa
• Prinsip Ekonomi Islam
• Latihan Industri

TEMPOH PENGAJIAN

3 tahun (6 Semester)

KELAYAKAN MASUK
• Lulus SPM dengan 3 kredit/ kepujian atau sijil yang setara
• Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM

PROSPEK KERJAYA
Usahawan, Penolong Pengurus Jualan, Penolong Pegawai Pemasaran, Penolong Akauntan, Penolong Pentadbir, Penolong Pengurus dalam sektor swasta, Penolong Pegawai di Jabatan Kerajaan

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Pengurusan Pemasaran : KP(JPS)/(KA9218)

SINOPSIS
Diploma Pengurusan Pemasaran yang ditawarkan oleh Sekolah Pengajian Pengurusan KIPSAS telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan menunjukkan kemahiran dalam bidang pemasaran sekaligus dapat membantu dalam pembangunan ekonomi, memenuhi tuntutan pasaran kerja tempatan dan memenuhi aspirasi negara ke arah status negara maju menjelang tahun 2020. Keseimbangan ilmu yang dipelajari secara teori dan praktikal dititikberatkan menghasilkan pelajar yang mampu berfikir secara holistik.

KEUNIKAN
Keunikan KIPSAS di dalam menerapkan aspek duniawi, ukhrawi dan pembinaan insan telah memberi satu nilai tambah kepada pelajar dalam bidang Pemasaran di KIPSAS. Menerusi subjek asas Pengetahuan Islam, Al-Quran, Bahasa Arab serta Halaqah dan Usrah, pembentukan modal intelektual dimantapkan dengan aktiviti ko-kurikulum seperti Wataniah, Tae Kwan Do, Persatuan Bulan Sabit Merah dan pelbagai lagi berupaya melahirkan graduan Pengurusan Pemasaran yang bersahsiah dan beretika profesional.

KELEBIHAN
• Diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
• Kurikulum dibentuk oleh panel penggubal yang terdiri daripada pakar (ahli akademik IPTA dan industri).
• Penekanan kepada teori dan praktikaliti dalam bidang pemasaran.
• Pengajaran dan pembelajaran dalam dwibahasa (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris)
• Penerapan nilai Islam, etika dan profesionalisme dalam bidang pemasaran.
• Penekanan terhadap pembangunan sahsiah.

SENARAI KURSUS
• Tahfiz I & II
• Bahasa Arab I & II
• Bahasa Inggeris I & II
• Prinsip Perakaunan Kewangan
• Prinsip Pengurusan
• Matematik Perniagaan
• Prinsip Pemasaran
• Pengajian Malaysia
• Aplikasi Teknologi Maklumat
• Prinsip Pengurusan Kewangan
• Undang-undang Komersil
• Pengurusan Pemasaran
• Akidah Islam
• Business Communication
• Statistik Perniagaan
• Gelagat Organisasi
• Perlakuan Pengguna
• Pemasaran Perkhidmatan
• Pengajian Islam
• Halaqah dan Usrah I & II
• Etika Perniagaan Islam
• Prinsip Ekonomi
• Komunikasi Pemasaran Bersepadu
• Pengurusan Jenama
• Pengurusan Jualan
• Fiqh Ibadah
• Pengurusan Operasi
• Keusahawanan
• Penyelidikan Pemasaran
• Pengurusan Logistik dan Pengedaran
• Peruncitan

TEMPOH PENGAJIAN
3 tahun (6 Semester)

KELAYAKAN MASUK
• Lulus SPM dengan 3 kredit/ kepujian atau sijil yang setara
• Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM

PROSPEK KERJAYA
Eksekutif Jualan, Eksekutif Perhubungan Awam, Eksekutif Pengiklanan, Eksekutif Pemasaran, Eksekutif Unit Kreatif, Eksekutif Perolehan (Procurement), Eksekutif Unit Pembangunan Produk, Eksekutif Pemasaran Langsung (Internet Marketing), Usahawan


>>MOHON DIPLOMA INI<<

Diploma Pengurusan Kewangan Islam : KP(JPS)/(KA9218)

SINOPSIS
Diploma Pengurusan Kewangan Islam yang ditawarkan oleh Sekolah Pengajian Pengurusan KIPSAS telah melahirkan graduan berupaya memenuhi tuntutan pasaran kerja dalam bidang kewangan Islam. Penawaran program ini selaras dengan perkembangan global dunia perniagaan yang berasaskan syariah sebagai sumber ekonomi yang utama. Pasaran kewangan Islam seluruh dunia dianggarkan sebanyak USD230 bilion dan kadar pertumbuhan tahunannya dianggarkan sebanyak 12% hingga 15%.

KEUNIKAN
Keunikan KIPSAS di dalam menerapkan aspek duniawi, ukhrawi dan pembinaan insan telah memberi satu nilai tambah kepada pelajar dalam bidang Kewangan Islam KIPSAS. Menerusi subjek asas Pengetahuan Islam, Al-Quran, Bahasa Arab serta Halaqah dan Usrah, pembentukan modal intelektual dimantapkan dengan aktiviti ko-kurikulum seperti Wataniah, Tae Kwan Do, Persatuan Bulan Sabit Merah dan pelbagai lagi berupaya melahirkan graduan Kewangan Islam yang bersahsiah dan beretika profesional.

KELEBIHAN
• Diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
• Kurikulum dibentuk oleh panel penggubal yang terdiri daripada pakar (ahli akademik IPTA dan industri).
• Penekanan kepada teori dan praktikaliti dalam bidang Kewangan Islam.
• Pengajaran dan pembelajaran dalam dwibahasa (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris)
• Penerapan nilai Islam, etika dan profesionalisme dalam bidang kewangan Islam.
• Penekanan terhadap pembangunan sahsiah

SENARAI KURSUS
• Prinsip Pemasaran
• Prinsip Perakaunan Kewangan
• Matematik Perniagaan
• Prinsip Pengurusan
• Prinsip Pengurusan Kewangan I & II
• Mikroekonomi
• Business Communication
• Makroekonomi
• Prinsip Ekonomi Islam
• Keusahawanan
• Aspek Perundangan Kewangan Islam
• Institusi dan Pasaran Kewangan Islam
• Fiqh Muamalat
• Prinsip dan Amalan Pemilikan
• Pengurusan Harta Pusaka
• Sistem Kewangan Islam
• Qawaid Fiqhiyyah
• Pengurusan Takaful dan Al-Rahn
• Pengurusan Wasiat dan Hibah
• Operasi Perbankan Islam
• Usul Fiqh
• Pengurusan Zakat, Wakaf dan Baitulmal
• Latihan Industri

TEMPOH PENGAJIAN
3 tahun (6 Semester)

KELAYAKAN MASUK
• Lulus SPM dengan 3 kredit/ kepujian atau sijil yang setara
• Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM

PROSPEK KERJAYA
Penolong Pegawai Bank, Penolong Perunding Kewangan Islam dan Unit Amanah Islam, Penolong Perunding Muamalat (wasiat, zakat, ar- Rahn), Usahawan Insuran dan Takaful, Penolong Pegawai Pengurusan Risiko, Perancang Kewangan Islam, Penolong Pegawai Pematuhan Syariah (Syariah Compliance)

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Certified Accounting Technician (CAT) : N/344/3/0007; MQA/PA0156
The Association Of Chartered Certified Accountants (ACCA)


SINOPSIS
ACCA adalah badan professional perakaunan antarabangsa yang sedang berkembang pesat. Dengan keahlian serta jumlah pelajar melebihi 300,000 orang di lebih 160 buah negara di seluruh dunia, ACCA adalah badan professional perakaunan yang terbesar dan terkemuka buat masa kini. Reputasi ACCA terbina melalui pengalaman 100 tahunnya di dalam menawarkan kelayakan profesional untuk bidang perakaunan dan kewangan. Dengan keahlian majoriti yang terdiri dari golongan muda dan dinamik, ACCA yakin mampu memberi nilai tambah kepada profesion perakaunan khususnya dan komuniti perniagaan secara umumnya.

LANGKAH PERTAMA
Program CAT mengandungi kombinasi penilaian dalam bentuk peperiksaan. Ianya disusun untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran teknikal dan pengetahuan yang diperlukan terutamanya jika menjawat jawatan dalam bidang perakaunan baik di peringkat eksekutif mahupun sokongan. Ianya juga memberi asas pengetahuan yang kukuh serta laluan yang singkat ke arah menjadi akauntan profesional di bawah ACCA.

Kelayakan CAT merangkumi modul peperiksaan sahaja. Merangkumi:
• Pilihan modul/silibus antarabangsa yang bersesuaian
• Penggunaan disignatori CAT

TEMPOH
2 tahun (4 Semester)

KELAYAKAN MASUK
SPM dengan 5 kredit

PENGGREDAN DAN PENILAIAN
Calon-calon akan dinilai menerusi peperiksaan CAT

PENGANUGERAHAN
Setelah lulus kesemua modul peperiksaan CAT dan melalui sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman kerja dalam industri yang berkaitan, pelajar dianggap layak untuk memohon status Certified Accounting Technician dan menggunakan huruf CAT selepas nama mereka. Selain itu, pelajar juga layak untuk menyertai alumni CAT.

BADAN YANG MENGIKTIRAF
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), UK

MANFAAT KURSUS
RANCANG PERJALANAN ANDA MELALUI PEMILIHAN SILIBUS
Silibus CAT dibentuk untuk memenuhi keperluan terutamanya di alam pekerjaan. Untuk modul berkaitan perakaunan dan pengauditan, pelajar mempunyai pilihan samada untuk mengambil pengajian di peringkat antarabangsa atau mengikuti sistem pengajian di United Kingdom. Pelajar Malaysia juga diberi pilihan untuk mengambil FTX(MYS) : Foundations in Taxation versi Malaysia. Kertas ini di bentuk mengikut undang-undang percukaian Malaysia dan para pelajar akan secara automatik ditawarkan untuk menduduki peperiksaan mengikut format percukaian tempatan.

MOD PENGAJIAN
Anda boleh memilih sama ada untuk belajar secara sepenuh masa atau separuh masa

COMPULSORY COURSES:
1. BAHASA KEBANGSAAN A/B
2. PENGAJIAN ISLAM/MORAL
3. PENGAJIAN MALAYSIA
4. BAHASA INGGERIS I
5. BAHASA INGGERIS II
6. BUSINESS COMMUNICATION

ADDITIONAL CERTIFICATE:
UBS ACCOUNTING CERTIFICATE

>>MOHON DIPLOMA INI<<

Kembali ke Laman Utama